Posts Tagged ‘ellaone skutki uboczne’

W ostatnim czasie w wielu przypadkach przebicia sie wrzodu uzyskiwano dobre wyniki stosujac we wczesnym okresie, w pierwszych 8-10 godzinach, metode Taylora

Monday, September 9th, 2019

W ostatnim czasie w wielu przypadkach przebicia się wrzodu uzyskiwano dobre wyniki stosując we wczesnym okresie, w pierwszych 8-10 godzinach, metodę Taylora. Polega ona na stałym odsysaniu zawartości żołądkowej przez zgłębnik Einhorna, równoczesnym pozajelitowym (dożylnym, podskórnym i, doodbytniczym) wprowadzeniu dużej ilości płynów i energicznym leczeniu penicyliną. Zawartość żołądkową odsysa się w pierwszym dniu co pół godziny, w drugim co godzinę, a w następnych coraz rzadziej, kończąc ten zabieg, gdy już nie będzie zalegania żołądka. Bóle i objawy podrażnienia otrzewnej cofają się już w pierwszym dniu leczenia. W drugim dniu można zezwolić na wypicie niewielkiej ilości wody, a w trzecim dniu na niewielką ilość mleka. …read more

Obok braku wolnego kwasu solnego lub znacznego obnizenia jego ilosci zawartosc zoladkowa zawiera czesto obficie kwas mlekowy

Saturday, September 7th, 2019

Obok braku wolnego kwasu solnego lub znacznego obniżenia jego ilości zawartość żołądkowa zawiera często obficie kwas mlekowy. Wytwarzają go, rozkładając węglowodany, długie pałeczki, które opisał pierwszy Walery Jaworski (str. 161). Obecność kwasu mlekowego, jak i brak wolnego kwasu solnego nie jest jednak cechą właściwą wyłącznie rakowi żołądka. Kwas mlekowy powstaje podczas fermentacji zalegającej w żołądku zawartości, jeżeli nie ma w nim wolnego kwasu solnego, albo jest jego bardzo mało, niezależnie od tego, czy w żołądku jest rak, czy go nie ma. …read more

W zoladku zdrowym oraz w bezsocznosci pochodzenia nie rakowego kretki znajdowano na czczo tylko wyjatkowo

Friday, September 6th, 2019

W żołądku zdrowym oraz w bezsoczności pochodzenia nie rakowego krętki znajdowano na czczo tylko wyjątkowo. Rzadko w zawartości żołądkowej, natomiast częściej, ale również rzadko, w okienku zgłębnika udaje się wykryć drobniutkie cząstki o utkaniu rakowym. Rak żołądka upośledza już wcześnie opróżnianie się żołądka, zwłaszcza gdy jest usadowiony w odźwierniku. Płukanie żołądka w 12 godzin po próbnej wieczerzy wykrywa w przypadku raka odźwiernika zazwyczaj mniej więcej znaczne zaleganie pokarmów. Natomiast w raku trzonu opróżniająca czynność żołądka ulega większemu upośledzeniu zwykle dopiero w późniejszym okresie. …read more

Kontrolowana próba psychoterapii dla kongijskich ofiar przemocy seksualnej AD 7

Thursday, September 5th, 2019

Spośród tych kobiet 434 (88%) spełniało kryteria włączenia; 7 kobiet z ciężką suicydalnością wymagającą natychmiastowej pomocy ze strony asystentów psychospołecznych i personelu IRC nie zostało zakwalifikowanych. Spośród 434 kwalifikujących się kobiet, 402 (93%) zgodziło się wziąć udział. Dodatkowe 4 kobiety, które nie spełniły kryterium włączenia całkowitej liczby objawów co najmniej 55, zostały błędnie zrekrutowane w jednej wiosce, która zapewniała leczenie; kobiety te zostały włączone do analizy. Po wykluczeniu uczestnika, który otrzymał terapię z powodu błędów związanych z papierkową robotą, badanie obejmowało 405 kobiet. …read more

Wirus oddechowy współistniejący i nawracające świsty u zdrowych wcześniaków AD 3

Wednesday, September 4th, 2019

Oślepienie przypisania grupy badawczej przeprowadzono z użyciem listy randomizacji, która wykorzystywała projekt permutowanego bloku, który został wygenerowany przez niezależnego farmaceutę przed rozpoczęciem próby. Randomizacja została rozwarstwiona w zależności od wieku ciążowego. Oziębienie uzyskano za pomocą placebo dopasowanego do odtworzonego roztworu paliwizumabu. Naukowcy, którzy otrzymali dzienniki i wykonali analizy oraz rodzice nie byli świadomi zadań w grupie badanej do czasu zakończenia rocznego okresu obserwacji dla wszystkich uczestników. …read more

Wirus oddechowy współistniejący i nawracające świsty u zdrowych wcześniaków

Wednesday, September 4th, 2019

Zakażenie wirusem RSV wiąże się z późniejszym nawracającym świstem. W badaniach obserwacyjnych nie można ustalić, czy zakażenie RSV jest przyczyną nawracających świszczących oddechów, czy też pierwszym wskaźnikiem wrażliwości płucnej u wcześniaków. Przeciwciało monoklonalne paliwizumab wykazało skuteczność w zapobieganiu ciężkiemu zakażeniu RSV u niemowląt wysokiego ryzyka. Metody
W podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu MAKI, losowo przydzielono 429 inaczej zdrowych wcześniaków urodzonych w wieku ciążowym od 33 do 35 tygodni, w celu otrzymywania miesięcznych zastrzyków paliwizumabu (214 niemowląt) lub placebo (215 niemowląt) w sezonie RSV . …read more

Wirus oddechowy współistniejący i nawracające świsty u zdrowych wcześniaków AD 6

Tuesday, September 3rd, 2019

Dni z świszczącym oddechem w pierwszym roku życia. Rysunek 2. Łączne dni świszczącego oddechu dla 429 wcześniaków w pierwszym roku życia. P <0,001 dla porównania paliwizumabu i placebo z zastosowaniem regresji Poissona. …read more

Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii

Monday, September 2nd, 2019

Zanik wieloukładowy jest nieuleczalną chorobą neurodegeneracyjną charakteryzującą się niepowodzeniem autonomicznym oprócz różnych kombinacji parkinsonizmu, ataksji móżdżkowej i dysfunkcji piramidy. Chociaż atrofia wielu układów jest powszechnie uważana za zaburzenie niegenetyczne, wcześniej zidentyfikowaliśmy rodziny multipleksów z tą chorobą, co wskazuje na udział składników genetycznych. Metody
W połączeniu z analizą sprzężeń, przeprowadziliśmy sekwencjonowanie całego genomu próbki uzyskanej od członka rodziny multipleksów, u których zdiagnozowano atrofię wielu układów podczas autopsji. Przeprowadziliśmy także analizę mutacyjną próbek z członków pięciu innych rodzin multipleksów oraz z serii japońskiej (363 pacjentów i dwóch zestawów kontrolnych, jedną z 520 osób i jedną z 2383 osób), serii europejskiej (223 pacjentów i 315 kontroli), oraz seria północnoamerykańska (172 pacjentów i 294 kontrole). …read more

Wyniki katastrof medycznych w komercyjnych lotach lotniczych AD 5

Monday, September 2nd, 2019

Niektóre podawane leki pochodziły od innych pasażerów lub samych pacjentów. Najczęściej stosowanymi lekami i terapiami medycznymi były tlen (w 49,9% przypadków), dożylny 0,9% roztwór soli (w 5,2%) i kwas acetylosalicylowy (w 5,0%). Spośród 1136 pasażerów objętych awarią podczas lotu, związanych z nudnościami i wymiotami oraz udokumentowaniem, czy zastosowano środek przeciwwymiotny, na 109 (0,9%), którzy otrzymali środek przeciwwymiotny, miało zdarzenie, które spowodowało zmianę kierunku lotu w porównaniu z 55 z 1027 (5.4 %), którzy nie otrzymali leku przeciwwymiotnego (P = 0,04). Wskaźniki wymiany nie różniły się istotnie w zależności od tego, czy zastosowano albuterol w przypadku objawów oddechowych, czy też w przypadku objawów kardiologicznych zastosowano nitroglicerynę. …read more

Wyniki katastrof medycznych w komercyjnych lotach lotniczych AD 4

Monday, September 2nd, 2019

ED oznacza oddział ratunkowy i awaryjne usługi medyczne EMS. Dane uzupełniające z okresu PostFlight były dostępne dla 10 914 pasażerów w nagłych wypadkach medycznych (91,6%) (ryc. 1). W przypadku 3402 pasażerów (31,2%) sytuacja została rozwiązana w wystarczającym stopniu przed lądowaniem, aby nie wymagano personelu ratowniczo-medycznego (EMS). …read more