Wybór przewodni – etyczny wpływ na polecanie w ACO

Posted by admin on May 22nd, 2018

Ponieważ model organizacji odpowiedzialnej za opiekę (ACO) rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych, do poprawy działań wykorzystywane są wczesne doświadczenia. Jednym aspektem modelu, który otrzymuje znaczną uwagę, jest wpływ organizacji na polecenia. ACO są odpowiedzialne za wszystkie wydatki ponoszone przez pacjentów, niezależnie od tego, czy są ponoszone w ramach organizacji, czy poza nią, a wielu pacjentów otrzymuje specjalistyczną opiekę poza swoimi ACO. Wpływ na to, gdzie pacjenci otrzymują opiekę, może być mechanizmem zapewniającym jakość i kontrolujący koszty poprzez ograniczenie powielania, niepotrzebnych, lub opieki o wysokiej cenie lub poprzez zwiększenie korzystania z wysokiej jakości opieki – i dlatego mogą być kluczowe dla osiągnięcia celów ACO w zakresie kosztów i jakości. Mechanizmy ACO wpływające na polecenia. …read more

Udostępnianie danych, rok 1 – Dostęp do danych z badań klinicznych sponsorowanych przez branżę cd

Posted by admin on May 22nd, 2018

Chociaż żaden z dostarczonych danych nie doprowadził jeszcze do publikacji recenzowanych, podejście, które zastosowaliśmy, jest bardzo bliskie spełnienia wszystkich kryteriów dotyczących ponownej analizy, które zostały ostatnio przedstawione przez Christakisa i Zimmermana.3 Od tego czasu do systemu dołączyło wiele innych firm, co w naturalny sposób pozwala na łatwiejszą agregację danych z wielu firm. Niektóre firmy zdecydowały się na dołączenie do innych systemów dostępu do danych.4 Kiedy producenci przyszli do niezależnego panelu kontrolnego, chcąc wziąć udział w alternatywnych metodach, sugerując na przykład, że firma może przeprowadzić ocenę naukową każdej propozycji przed jej przekazaniem do komisji – odmówiliśmy, wierząc, że takie podejście naruszy naszą niezależność.
Opisany tu system niewątpliwie ewoluuje znacznie w czasie. Zarządzanie wnioskami prawdopodobnie zostanie przekazane niezależnej organizacji, która powinna uatrakcyjnić udział innych producentów i zwiększyć zaufanie społeczeństwa do tego procesu. Mamy nadzieję, że naukowcy akademiccy dodadzą swoje dane do takich systemów w przyszłości. …read more

Udostępnianie danych, rok 1 – Dostęp do danych z badań klinicznych sponsorowanych przez branżę ad

Posted by admin on May 22nd, 2018

W okresie od maja 2013 r. Do maja 2014 r., W sumie 36 propozycji badań zostało zatwierdzonych (lub zatwierdzonych z zastrzeżeniami) przez niezależny panel kontrolny. Spośród nich 23 przeszło do podpisanej umowy o wymianie danych. Każda z tych propozycji obejmowała wnioski o dane z do 11 badań (średnia, 2 badania). Przedstawiono kilka kategorii badań: badania czynników ryzyka lub biomarkerów (sześć propozycji), takich jak badania oceniające wartość predykcyjną stosunków komórek krwi dla wyników leczenia lub wpływ wielkości guza na przeżycie; badania metodologiczne (pięć wniosków), takie jak wysiłki mające na celu opracowanie narzędzi do toksykologii predykcyjnej lub modelu ryzyka do analizy danych; badania porównujące schematy leczenia (trzy propozycje), w tym metaanalizę badań leczenia epilepsji i badanie porównujące bezpieczeństwo antykoagulantów; badania mające na celu optymalizację leczenia (trzy propozycje), na przykład poprzez kalibrację aktywowanego czasu krzepnięcia, aby uniknąć powikłań krwotocznych lub honowania algorytmu dawki; wysiłki na rzecz stratyfikacji pacjenta (trzy wnioski), na przykład w celu oceny różnicujących skutków w różnych grupach etnicznych lub w celu rozwarstwienia odpowiedzi pacjentów; i różne inne badania, w tym jedną propozycję oceny zależności pomiędzy szczepieniem przeciw grypie a czynnikami stylu życia, jeden do oceny skuteczności paroksetyny w leczeniu depresji u nastolatków i jeden do próby wyjaśnienia spodziewanej częstości poważnych zdarzeń niepożądanych przed rozpoczęciem nowego badania, do przeprowadzenia w krajach rozwijających się, został zaprojektowany. …read more

Udostępnianie danych, rok 1 – Dostęp do danych z badań klinicznych sponsorowanych przez branżę

Posted by admin on May 22nd, 2018

Ostatnio obserwuje się spore zainteresowanie zwiększeniem przejrzystości badań klinicznych, w tym zwiększeniem dostępu do surowych danych z badań sponsorowanych przez przemysł farmaceutyczny.1 Od maja 2013 r. Badacze byli w stanie poprosić o dostęp do zdiagnozowanych danych pacjentów z badań klinicznych. badania sponsorowane przez GlaxoSmithKline, 2 z zastrzeżeniem przeglądu i nadzoru przez niezależny panel przeglądu (https://clinicalstudydatarequest.com/Default.aspx). Jako członkowie tego panelu mamy teraz ponad 12-miesięczne doświadczenie w tej inicjatywie i możemy stwierdzić, że był to pierwszy owocny i pomyślny krok. System uruchomiono w dniu 7 maja 2013 r. …read more