Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 4

Drożdżowy mutant coq2-null, szczep BY4741.coq2, transformowano pAUR123 (Takara Bio) zawierającym niezmutowane lub zmutowane cDNA ludzkiego COQ2. Mierzyliśmy szybkość wzrostu w ośrodku z niefermentowalnym źródłem węgla przez monitorowanie gęstości optycznej próbki zmierzonej przy długości fali 600 nm (OD600). Jako źródło enzymu wykorzystano frakcje mitochondrialne przygotowane z limfoblastoidalnych linii komórkowych z zestawem izolującym mitochondria QProteome (Qiagen). Aktywność COQ2 (numer komisji enzymatycznej, 2.5.1.39) badano jak opisano poprzednio.20 Poziom koenzymu Q10 w tkankach
Stosując wysokosprawną chromatografię cieczową, mierzono poziomy koenzymu Q10 (ubichinonu-10 i ubichinolu-10) oraz wolnego (niezestryfikowanego) cholesterolu w liniach komórkowych limfoblastoidalnych ustalonych od 152 pacjentów z atrofią wielu układów i 76 kontrolnych oraz w próbkach móżdżku uzyskanych na autopsja od 3 pacjentów z zanikiem wielonarządowym i 3 kontrolami.21
Analiza statystyczna
Wszystkie wyniki przedstawiono jako średnie i odchylenia standardowe. Zastosowaliśmy test t-Studenta do oceny istotności różnic w średnim wieku wystąpienia choroby między nosicielami a nosicielami mutacji COQ2. Użyliśmy dokładnego testu Fishera do obliczenia istotności różnicy w częstotliwościach alleli między nośnikami i bez nośności, z tabelami kontyngencji i standardowymi metodami stosowanymi do obliczania ilorazów szans i odpowiadających 95% przedziałów ufności. Użyliśmy testu Kruskala-Wallisa, a następnie testu Steel, aby przeprowadzić analizę wariancji. Wszystkie testy statystyczne były dwustronne, a wartość P mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną.
Wyniki
Analiza sprzężeń choroby rodzinnej
Parametryczna analiza sprzężeń sześciu rodowodów rodzinnych nie wykazała żadnego pojedynczego locus wykazującego powiązanie kompatybilne z autosomalnym recesywnym dziedziczeniem. Jednak w analizie parametrycznej pozwalającej na heterogeniczność wykryliśmy kilka loci wykazujących pozytywne wyniki dla logarytmu heterogeniczności szans (HLOD), wskazując, że więcej niż jedno locus było zaangażowane w różne rodziny multipleksów (ryc. S1B w dodatku uzupełniającym) . W szczególności, dwa regiony na chromosomie 4 wykazywały najwyższe wyniki HLOD, przekraczające 2,0. Wyniki nieparametrycznej analizy sprzężeń (ryc. S1C w dodatkowym dodatku) były spójne z wynikami analizy parametrycznego sprzężenia pozwalającą na heterogeniczność. Parametryczna analiza sprzężeń chromosomu 4 w poszczególnych rodowodach wykazała dodatnie wyniki LOD w nakładającym się regionie w czterech rodzinach (Rodzina 1, Rodzina 2, Rodzina 4 i Rodzina 12), przy czym Rodzina miała najwyższy wynik LOD 1,93 (72,795 do 89,616 Mb ) (Figa
[podobne: trittico cr opinie, szernera 3 warszawa, opilu zabrze ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 4”

  1. Bartosz says:

    Czytałem, że witamina c zażywana w zbyt dużej ilości wywołuje biegunkę.

  2. Riff Raff says:

    [..] Odniesienie w tekscie do potykacz[...]

  3. Nikodem says:

    Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

Powiązane tematy z artykułem: opilu zabrze szernera 3 warszawa trittico cr opinie